2019 Protokoll årsstämma

URnära

Ideell förening Orgnr802497-6428

2019-01-28

Protokoll URnära ideell förening Årsstämma

Tid: Onsdag 27/2 2019 18.00

 

Or dförande Christina Lidström hälsade alla välkomna till stämman och förklarade mötet för öppnat

§1 Val av ordförande vid stämman
Per-Olof Lidestav Bjurholm valdes till mötesordförande

§2 Anmälan av protokollförare
Alf Söderlund valdes till protokollförare

§3 Godkännande av röstlängd
Röstlängden godkändes. I samband med det överlämnade Lena Carneland en fullmakt att även företräda Johan Söderling, vilket stämman accepterade.

4 Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och val av rösträknare
Christer Lindwall och P-G Olofsson valdes. I samband med att Christer Lindwall lämnade mötet i anslutning till § 19 valdes Henric Jakobsson att justera de sista punkterna

§5 Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Stämman fastställde att mötet utlysts i behörig ordning

§6 Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes med tillägg§ 19 a) b) c). När mötet väl kom till§ 19 så blev det några moment till

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Bo Sundqvist presenterade årsredovisningen och påpekade att revisorerna inte hade några synpunkt er. Stämman godkände årsredovisningen .

I samband med denna punkt överlämnade Birgitta Eriksson ” ett särskilt yttrande” som hon ville skulle tillföras årsredovisningen. Efter diskussion fastställdes att yttrandet skulle behandlas under punkt

 • 19 Övriga frågor§8 Revisorernas berättelse
  I revisorerna frånvaro presenterade Bo Sundqvist revisorernas berättelse och Bo betonade att revisionen var ” ren” från synpunkter.

  §9 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för det senaste verksamhets­
  /räkenskapssåret

Bo Sundqvist beskrev kort det som finns att läsa i Årsredovisningen. Årets underskott på 129 000 kr och ett kapital på 1480 000 kr. Result at och balansräkningen fastställdes.

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman gav styrelsen enhälligt ans varsfrihet för det gångna verksamhetsåret

§11 Fastställande av medlemsavgifter
Stämman beslutade att medlemsavgiften fortsatt ska vara oförändrad och O kr

§12 Bestämmande av arvode och kostnadsersättning till styrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och valberedningens ledamöter

Stämman beslöt att följa samma ersättningsregler som föregående år. Arvode för styrelse, ersättare, revisorer samt valberedningens ledamöter ska ersättas, enligt  Umeå  kommuns arvodesreglemente för förtroendeval da. liksom den skattefria delen för bilersättning

§13 Val av ordförande samt vice ordförande, 1 år
Valberedningens förslag föredrogs av Dagmar Schröder. Innan valen bestämde stämman att valet av vice ordförande hanteras internt i den nya styrelsen

Christina Lidström valdes till ordförande

§14 Val av övriga ledamöter i styrelsen
Stämman gick helt på valberedningens förslag och bestämde enligt nedan Ordinarie

Offentlig sektor : Lena Carneland, Vännäs och Kjell-Åke Nilsson, R obertsfors Ideell sekt or: Göran Sundqvist , Umeå

Privat sektor: Bo Sundqvist, Nordmaling Ersättare

Ideell sektor : Linda Berglund, Bjurholm Privat sektor: Arne Lindström, Umeå

§15 Val av revisorer och ersättare (varav en auktoriserad)
Stämman valde Rolf Eri ksson, Nordmaling och att E&Y fortsätter som auktoriserad revisor

§16 Val av valberedning (3 personer), varav en sammankallande, 1 år
Stämman valde : Anna-Stina Ögren, Christer Lindwall och Alf Söderlund (sammankallande)

§17 Ärenden som styrelsen hänskjutit till stämman
Bo Sundqvist lyfte två ärenden som han ville att stämman skulle ta beslut på

 1. En ansvarsförsäkring från IF på 1400 kr per år . Stämman beslutade att denna ska upphöra
 2. En avgift till arbetsgivarföreningen Fora på 200 kr/ år. Stämman beslutade att den ska vara kvar

§18 Behandling av inkomna motioner
Inga motioner fanns att behandla

§19 Övriga frågor
Övriga frågor behandlas i den ordning de kom upp på stämman

 1. Ett särskilt yttrande från representanter från Umeå, Christer Lindwall , Bir gitt a Eriksson, R oger Sandström och Bir gitt a Jonsson. Stämman beslutade att yttrandet följer med som protokollsanteckning
 2. Lena Carneland ville ge den nya styrelsen i uppdrag att ” Hålla ihop nät verken ” som URnära under flera år ska pat . Efter en del diskussioner och olika åsikter bestämde stämman att detta var en uppmaning t ill nya styrelsen
 3. Christina Lidström läste upp en rapport från Regionrådsmötet den 7 februari 2019 . I kort het var budskapet att det är kommunerna som äger och ansvarar för att en landsbygdsstrategi tas fram. Landsbygdsstrategin är en viktig parameter för att senare göra en Lead er an sö kan . Detta först då

kriterierna för den ansökan är kända. Stämman beslutade att detta var en rapport från Christina

 1. Christer Lindwall ville uppmärksamma stämman på att  i kallelsen till Årsstämman,  som skickades ut i slutet av januari 2019, så hade AU lyft fram som ” Viktig information” att i enlighet med stadgarna så skulle den nya styrelsen minska till 5 + 2 ersät ta re. Christers budskap var att, just det här har gruppen från Umeå lyft vid ett flertal tillfällen .
 2. Lovisa Carneland gjorde en snabb genomgång på det som hänt i LUS och vilka frågor som ligger framför. Stämman beslutade att informationen ska biläggas protokollet

I samband med Lovisas presentation kom ett antal följdfrågor upp kopplat till hennes engagemang i LUS

 • Stämman beslutade av ett fortsatt engagemang i LUS är bra
 • Stämman beslut ade att Lov isa fortsatt ska vara adjungerad i LAG
 • Stämman beslutade att på samma sätt som tidigare bekosta resor och uppehälle vid LUS möt en. Nu beslutades om ett tak för dessa kostnader, på 40 000 kr för verksamhetsåret§20 Mötets avslutande

Mötesordförande Per -Olof Lidestav tackade och avslutade URnäras Årsstämma 2019