Årsredovisning 2019

URnära ideell förening 1 (1)
802497-6428 Utskriven: 2020-03-09, 12:26
2019-01-01 – 2019-12-31 T o m ver nr: 0 1, 1 39
Balansrapport  

 

2019-01-01

Förändring       2019-12-31
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
1630 Skattekonto 0,00 -1,00 -1,00
1631 Skattekonto Leader URnära 18,00 0,00 18,00
1682 Fordran Länsstyrelsen 349 072,00 -349 072,00 0,00
1930 Bank 8420-2, 944703790-5 371 411,86 205 162,90 576 574,76
1931 Bank skur 8420-2, 9641694543 436 830,89 -148 586,00 288 244,89
1932 Bank Serv 8420-2,964722908-8 86 467,00 -44 910,00 41 557,00
1933 Bank 8420-2,693313217-4 239 793,00 0,00 239 793,00
Summa omsättningstillgångar 1 483 592,75 -337 406,10 1 146 186,65
SUMMA TILLGÅNGAR 1 483 592,75 -337 406,10 1 146 186,65
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
2091 Balanserad vinst eller förlust -1 489 845,76 129 432,01 -1 360 413,75
2099 Årets resultat 129 432,01 105 469,09 234 901,10
Summa eget kapital -1 360 413,75 234 901,10 -1 125 512,65
Kortfristiga skulder
2440 Leverantörsskulder -87 685,00 86 385,00 -1 300,00
2710 Personalskatt -6 507,00 5 827,00 -680,00
2731 Avräkn lagstadgade sociala avg -7 613,00 6 919,00 -694,00
2910 Upplupna löner -3 198,00 3 198,00 0,00
2943 Upplupen löneskatt -176,00 176,00 0,00
2990 Uppl kostn/förutbet intäkter -18 000,00 0,00 -18 000,00
Summa kortfristiga skulder -123 179,00 102 505,00 -20 674,00
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 483 592,75 337 406,10 -1 146 186,65

 

 

RÖRELSENS INTÄKTER
Försäljning

3740 Öres- och kronutjämning

 

-0,90

 

-14,81

Summa försäljning -0,90 -14,81
Övriga rörelseintäkter

3985 Erhållna statliga bidrag

 

-134 302,00

 

633 655,00

3990 Övr ersättningar och intäkter 0,00 3 710,00
Summa övriga rörelseintäkter -134 302,00 637 365,00
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER -134 302,90 637 350,19
RÖRELSENS KOSTNADER
Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
5010 Lokalhyra -375,00 -29 545,00
5090 Övriga lokalkostnader 0,00 -2 437,50
5220 Hyra inv/verktyg/maskiner 0,00 -1 300,00
5460 Förbrukningsmaterial -675,00 -3 125,00
5800 Resekostnader -19 598,00 -46 822,72
5910 Annonsering/reklam 0,00 -270,00
6072 Representation, ej avdragsgill 0,00 -4 286,00
6110 Kontorsmateriel 0,00 -527,58
6210 Telefon 0,00 -2 392,00
6230 Datakommunikation -4 020,00 -5 149,00
6310 Företagsförsäkringar -1 543,00 -1 138,00
6420 Ersättningar till revisor 0,00 -37 500,00
6530 Redovisningstjänster -22 750,00 -50 784,00
6550 Konsultarvoden -18 750,00 0,00
6570 Bankkostnader -759,00 -912,00
6981 Föreningsavg, avdragsgilla -1 800,00 -16 925,00
6991 Övr ext kostn, avdragsgilla -5 181,10 -21 270,90
6993 Gåvor 0,00 -802,54
7210 Löner 0,00 -236 661,58
7240 Arvoden -19 158,00 -133 247,29
7285 Semesterlön 0,00 -78 016,60
7290 Förändring semesterlöneskuld 0,00 47 944,00
7331 Skattefria bilersättningar -3 063,60 -26 010,61
7332 Skattepliktiga bilersättningar 0,00 -2 656,04
7410 Pensionsförsäkringspremier 0,00 -476,00
7510 Lagstadgade sociala avgifter -2 839,50 -124 362,17
7519 Soc avg sem löneskuld 0,00 12 376,10
7530 Löneskatt 115,00 -115,00

 

Summa externa rörelseutgifter/kostnader                                      -75 451,10                                                                                             -225 187,24 Utgifter/kostnader för personal

 

 

7570 Premier arb.markn.försäkringar -200,00 -200,00
7580 Tjänstegrupplivförsäkring KPA 0,00 -156,00
Summa utgifter/kostnader för personal -25 146,10 -541 581,19
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -100 597,20 -766 768,43
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR -234 900,10 -129 418,24
Finansiella intäkter och kostnader

8422 Dröjsmålsräntor lev.skulder

 

0,00

 

-9,77

8423 Räntekostnader skatter och avg -1,00 -4,00
Summa finansiella intäkter och kostnader -1,00 -13,77
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -234 901,10 -129 432,01
REDOVISAT RESULTAT -234 901,10 -129 432,01

 

 

Årsredovisning för

URnära ideell förening802497-6428

Räkenskapsåret 2019

Styrelsen för URnära ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Information om verksamheten

URnära omfattar Umeåregionens 6 kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs).

 

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.

 

Föreningens vision

6 kommuner – EN landsbygd!

 

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som stödjer landsbygdsutveckling med utgångspunkt i vår utvecklingsstrategi. Medlemmar väljs av LAG-gruppen in i föreningen efter inkommen ansökan. Föreningen har ca 100 medlemmar.

Föreningen har sitt säte i Umeå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Projekt

URnära har under året avslutat projektet SKUR. SKUR slutrapporterades 190530. Länsstyrelsen har godkänt slutrapporten och genomfört alla ekonomiska transaktioner.

Särskilda händelser under året

AU föreslog vid årsstämman 2019 att URnära i enlighet med stadgarna skulle minska till 5+2, vilket också skedde.

Lokalt ledd utveckling (LLU)

Under året har ingen verksamhet om att dela ut stöd bedrivits.

Vi har det gångna året haft en förhoppning att kriterier och underlag för att påbörja arbetet med en ny ansökan för kommande period skulle vara klara men så är inte fallet.

I början av året hade vi en dialog med Umeå regionråd för att klargöra skillnaden på landsbygdstrategin och leaderansökan. Vi kom då överens om att det första som ska göras är att Umeåregionens kommuner tar fram en landsbygdsstrategi och utifrån strategin skriver vi tillsammans fram en leaderansökan. I dagsläget inväntar vi Umeåregionens landsbygdsstrategi.

Framtid

Vi hoppas på att vi under 2020 kan påbörja arbetet med ansökan för kommande programperiod då vi ser att det är viktigt för regionen med en aktiv utveckling på landsbygden i regionen.

 

Styrelsens/Förvaltarens arbete

 

Organisation

LAG-gruppen, som även är föreningens styrelse, är sammansatt av ledamöter från vardera ideell, privat och offentlig sektor. Representanterna kommer från fem av Umeregionens kommuner, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vännäs.

LAG har tidigare bestått av 15 ordinarie och 10 ersättare, from årsstämman 2019 beslutades att URnära i enlighet med stadgarna skulle minska till 5+2, vilket också skedde

 

Förtroendevalda

LAG-gruppens ledamöter 2019. Samtliga val gjordes på 1 år.

 

Bjurholm

Ordinarie

Christina Lidström, offentlig sektor tillika ordförande i LAG

Ersättare

Linda Berglund, ideell sektor

 

Nordmaling

Ordinarie

Bo Sundqvist, privat sektor

Robertsfors

Ordinarie

Kjell-Åke Nilsson, offentlig sektor

 

Umeå

Ordinarie

Göran Sundqvist, ideell sektor

Ersättare

Arne Lindström, privat sektor

 

Vännäs

Ordinarie

Lena Carneland, offentlig sektor

 

Revisorer och revisorsuppleant

 

Joakim Åström, E&Y, Autoriserad revisor Rolf Eriksson, förtroendevald revisor

 

Valberedning

 

Alf Söderlund (sammankallande) Anna-Stina Ögren, Christer Lindwall

 

Sammanträden och löpande informationsutbyte

Under verksamhetsåret har LAG-gruppen haft 2 styrelsemöten ett konstituerande och ett i syfte att hantera förberedande verksamhet. Dessutom har en mindre planeringsgrupp träffats en gång inför styrelsemöte. Löpande sprids i styrelsen information som publiceras om landsbygdsutveckling på olika hemsidor och via e-posta och sociala media.

 

Verksamhetskontor

Inget fysiskt verksamhetskontor under 2019. Möblerna lånas fortsatt ut till FH och dokumenten finns lagrade.

Lovisa är även ordförande i LUS (Lokalt ledd Utveckling Sverige), en ideell förening som verkar för att hela Sverige ska kunna verka för Lokalt Ledd Utveckling (LLU). Efter årsmötet har Lovisa varit adjungerad till LAG i syfte att vi ska få rapporter på vad som händer i LUS och dess arbete med Landsbygdsprogrammet och kommande EU-programperiod.

 

 

Ekonomi

URnäras ekonomi redovisas i särskild rapport.

 

Slutord

Landsbygden är en stor del av våra kranskommuner och landsbygdsutveckling är oerhört viktigt för kommunernas överlevnad och attraktion, faller en kommun förlorar vi alla som region. Vi måste samarbeta och se hur vi bäst som region kan lyftas varför Leader är så oerhört viktigt för vår region

 

 

Resultat och ställning
Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar 2019 2018 2017 2015/16

(15 mån)

Resultat (tkr)

Verksamhetens intäkter

 

-134

 

637

 

1 673

 

2 345

Verksamhetens kostnader -101 -767 -1 350 -1 178
Verksamhetens resultat -235 -129 324 1 166
Årets resultat -235 -129 324 1 166
 

Ekonomisk ställning

 

Definitioner

Eget kapital – Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.

Soliditet (%) – Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).

Värdesäkring av eget kapital (%) – Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.

 

 

Förändring av eget kapital
 

 

Belopp vid årets ingång

Balanserat

kapital

1 360 413

Summa kapital

1 360 413

Årets resultat -234 901 -234 901
 

Omföringar till/från bundet eget kapital:

Belopp vid årets utgång 1 125 512 1 125 512

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

 

Verksamhetens intäkter

Övriga verksamhetsintäkter

 

 

 

 

2

-2019-12-31

 

 

 

-134 303

-2018-12-31

 

 

 

637 350

-134 303 637 350
Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader

 

-75 451

 

-225 187

Personalkostnader 3 -25 146 -541 581
-100 597 -766 768
Verksamhetsresultat -234 900 -129 418
Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-1

 

-14

Resultat efter finansiella poster -234 901 -129 432
Resultat före skatt -234 901 -129 432
Årets resultat -234 901 -129 432

 

Resultaträkning                                   Not               2019-01-01

2018-01-01

 

 

 

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

 

17

 

349 090

Kassa och bank 1 146 170 1 134 503
Summa omsättningstillgångar 1 146 187 1 483 593
SUMMA TILLGÅNGAR 1 146 187 1 483 593

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel

 

1 125 513

 

1 360 414

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

 

1 300

 

87 685

Övriga skulder 1 374 14 120
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 000 21 374
Summa kortfristiga skulder 20 674 123 179
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 146 187 1 483 593

 

 

 

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K2).

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

 

Erhållna bidrag

Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls.

 

Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ.

 

Ett bidrag intäktsredovisas i den period då bidraget utbetalas till föreningen. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisningen på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka.

 

Intäktsredovisning av ett villkorat bidrag sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.

 

 

Not 2 Övriga verksamhetsintäkter
2019 2018
Bidrag staten 134 302 -633 655
Övriga intäkter 1 -3 695
134 303 -637 350
 

Not 3 Medelantalet anställda

2019 2018
Medelantalet anställda 0 1

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i URNära ideell förening org.nr 802497-6424

 

 

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig- het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse- enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören- lig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten De auktoriserade revisorernas ansvar samt Den förtroendevalde revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har full- gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis- ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis- ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam- heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

De auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän- tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

 

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

  • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak- tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk- ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls- enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
  • skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
  • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
  • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ- der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets- faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk- samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys- ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo- visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
  • utvärderar vi den övergripande presentationen, struk- turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp- lysningarna, och om årsredovisningen återger de under- liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av URNära ideell förening för år 2019.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens leda- möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar . Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an- vänder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk- ningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig- het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

 

 

Umeå den 27 april 2020 Ernst & Young AB

 

Joakim Åström                               Rolf Eriksson

Auktoriserad revisor                          Förtroendevald revisor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (2)

 

 

 

 

 

Rolf Eriksson