Årsredovisning 2020

Årsredovisning för

URnära ideell förening

802497-6428

 

 

Räkenskapsåret 2020

Styrelsen för URnära ideell förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

 

 

Förvaltnings berättelse

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Information om verksamheten

URnära omfattar Umeåregionens 6 kommuner (Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs).

 

Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att bedriva landsbygdsutveckling och att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Verksamheten har ett allmännyttigt ändamål.

 

Föreningens vision

6 kommuner – EN landsbygd!

 

Medlemskap

Föreningen är öppen för alla som stödjer landsbygdsutveckling med utgångspunkt. i vår utvecklingsstrategi. Medlemmar väljs av LAG-gruppen in i föreningen efter inkommen ansökan. Föreningen har ca 100 medlemmar.

Föreningen har sitt säte i Umeå.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Projekt

URnära har inte drivit några projekt under året.

Särskilda händelser under året

Vi kallade till årsstämma i vanlig ordning men var tvungen att ställa in i sista minuten pga Covid. Ingen stämma hölls under 2020 med anledning av detta. Alla styrelsemöten utom det i början av året hölls digitalt.

 

Lokalt ledd utveckling (LLU)

Under året har ingen verksamhet om att dela ut stöd bedrivits.

Vi har det gångna året påbörjat arbetet med en ny ansökan för kommande period . Vi beslutade och skickade in en intresseanmälan till jordbruksverket om att bilda ett leaderområde i september.

Vi deltog i leaderträffar via landsbygdsnätverket 7-8 oktober.

Dialogen med Umeå regionråd kringlandsbygdstrategin och leaderansökan har fortsatt. Under hösten skickade vi ett mail till Umeåregionrådet där vi lyfte fram leader och varför det är så viktigt för regionen.

I december beslutade Umeåregionrådet att kommunerna i Umeåregionen (exkl. Örnsköldsvik) ställer sig bakom föreningen URnära som vår leader-förening.

I dagsläget inväntar vi Umeåregionens landsbygdsutvecklingsstrategi som kommer att vara ett av underlagen vid skrivande av kommande leaderstrategi.

 

 

Organisation

LAG-gruppen, som även är föreningens styrelse, är sammansatt av ledamöter från vardera ideell, privat och offentlig sektor. Representanterna kommer från fem av Umeregionens kommuner, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vännäs.

LAG har bestått av 5 ordinarie och 2 ersättare. Vid årsstämman 2019 beslutades att URnära i enlighet med stadgarna skulle minska till 5+2.

Förtroendevalda

LAG-gruppens ledamöter som valdes 2019 har fortsatt under 2020.

Bjurholm

Ordinarie

Christina Lidström, offentlig sektor tillika ordförande i LAG

Ersättare

Linda Berglund, ideell sektor

Nordmaling

Ordinarie

Bo Sundqvist, privat sektor

Robertsfors

Ordinarie

Kjell-Åke Nilsson, offentlig sektor

Umeå

Ordinarie

Göran Sundqvist, ideell sektor

Ersättare

Arne Lindström, privat sektor

Vännäs

Ordinarie

Revisorer

Auktoriserad revisor E&Y

Rolf Eriksson, förtroendevald revisor

Valberedning

Alf Söderlund (sammankallande) Anna-Stina Ögren, Christer Lindwall

Sammanträden och löpande informationsutbyte

Under verksamhetsåret har LAG-gruppen haft 1 fysiskt och 4 digitala styrelsemöten Vid dessa möten har framförallt frågan kring nästa programperiod diskuterats. Löpande sprids i styrelsen information som publiceras om landsbygdsutveckling på olika hemsidor och via e-posta och sociala media.

Verksamhetskontor

Inget fysiskt verksamhetskontor under 2020. Möblerna lånas fortsatt ut till FH och dokumenten finns lagrade.

Lovisa Carneland är ordförande i LUS (Lokalt ledd Utveckling Sverige), en ideell förening som verkar för att hela Sverige ska kunna verka för Lokalt Ledd Utveckling (LLU). Efter årsmötet 2019 har Lovisa varit adjungerad till LAG i syfte att vi ska få rapporter på vad som händer i LUS och dess arbete med Landsbygdsprogrammet och kommande EU-programperiod

 

Framtid

Vi planerar att genomföra arbetet med ansökan för kommande programperiod då vi ser att det är viktigt för regionen med en aktiv utveckling på landsbygden i regionen. Vi ser därför att LAG så fort som möjligt bör gå upp full styrka för att få ett brett underifrånperspektiv.

Ekonomi

URnäras ekonomi redovisas i särskild rapport

 

 

Slutord

Landsbygden utgör en stor del av våra kommuner och landsbygdsutveckling är oerhört viktigt för kommunernas överlevnad och attraktion. Vi måste samarbeta och se hur vi bäst som region kan lyftas varför Leader är så oerhört viktigt för vår region.

Vi kommer därför att jobba med att ta fram en bra strategi för Umeåregionen med en stark förankring i alla kommuner.

 

 

 

Resultat och ställning
Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar 2020 2019 2018 2017 2015/16

(15 mån)

Resultat (tkr)

Verksamhetens intäkter

 

 

0

 

-134

 

 

637

 

 

1 673

 

 

2 345

Verksamhetens kostnader -86 -101 -767 -1 350 -1 178
Verksamhetens resultat -86 -235 -129 324 1 166
Årets resultat -86 -235 -129 324 1 166
 

Ekonomisk ställning

 

Definitioner

Eget kapital – Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.

Soliditet(%) – Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).

Värdesäkring av eget kapital (%) – Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående eget kapital.

 

 

Förändring av eget kapital
Balanserat Summa
 

Belopp vid årets ingång

kapital

1 125 512

kapital

1 125 512

Årets resultat -85 828 -85 828
 

Omföringar till/från

bundet eget kapital:
Belopp vid årets utgång 1039 684 1039684

 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Verksamhetens intäkter

Övriga verksamhetsintäkter

 

 

 

 

2

-2020-12-31

 

 

 

0

-2019-12-31

 

 

 

-134 303

0 -134 303
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader -44 798 -75 451
Personalkostnader 3 -41 028 -25 146
-85 826 -100 597
Verksamhetsresultat -85 826 -234 900
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 -1
Resultat efter finansiella poster -85 828 -234 901
Resultat före skatt -85 828 -234 901
Årets resultat -85 828 -234 901

 

Resultaträkning                                    Not              2020-01-01

2019-01-01

 

 

 

 

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 18 17
Kassa och bank 1 061 796 1146170
Summa omsättningstillgångar 1 061 814 1146187
SUMMA TILLGÅNGAR 1 061 814 1146187

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel

 

1039685

 

I 125 513

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

 

4 129

 

1 300

Övriga skulder 0 1 374
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 000 18 000
Summa kortfristiga skulder 22129 20 674
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 061 814 1146187

 

 

 

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncemredovisning (K3).

 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

 

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

 

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag

 

Not 2 Övriga verksamhetsintäkter

2020 2019
Bidrag staten 0 134 302
Övriga intäkter 0 1
0 134 303
 

Not 3 Medelantalet anställda

2020 2019
Medelantalet anställda 0 0

 

 

 

 

 

Umeå 2021-

 

 

Christina Lidström Ordförande

;/{};(,_ i)

Kjell-Åke Nil

Bo Sundqvist

 

Lena Cameland

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats q/3 ·-’l I

 

Rolf Eriksson

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i URNära ideell förening org.nr 802497-6424

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig­ het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse­enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören­lig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för ut talanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i  Sverige. Rev isorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten De auktoriserade revisorernas ansvar samt Den förtroendevalde revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har full­ gjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis­ ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis­ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam­ heten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten .

De auktoriserade revisorernas ansvar

Vi har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns . Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän­tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen .

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom :

  • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls­ enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden . Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
  • skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen .
  • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande uppl
  • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ­ der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets­ faktor , måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk­ samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller , om sådana upplys­ ningar är otillräckliga, modifiera utta landet om årsredo ­ Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
  • utvärderar vi den övergripande presentationen, str uk­ turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp­ lysningarna, och om årsredovisningen återger de under­ liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat rev1s1onens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av URNära ideell förening för år 2020.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens leda­ möter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sveri ge. Vi som auktoriserade

revisorer har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige an­ vänder de auktoriserade revisorerna professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk­ningsåtgärder som utförs baseras på de auktoriserade revisorernas professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig­ het. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten oth där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Umeå den 9 mars 2021 Ernst & Young AB

Vår revisionsberättelse har lämnats q/3 ·-’l I

 

Rolf Eriksson Förtroendevald revisor

Joakim Åström Auktoriserad revisor

 

 

 

 

 

 

 

2 (2)