Bli medlem

Bli medlem i URnära ideell förening

Vill du vara med och påverka URnäras arbete med landsbygdsutveckling? Då ska du absolut bli medlem i URnära ideell förening.

Ett medlemskap är gratis och du väljer själv engagemangsgrad. Här hittar du ansökan om medlemskap.

Utdrag ur stadgar, URnära ideell förening
§7 Medlemskap
Till medlemmar i föreningen kan alla antas som stödjer landsbygdsutveckling och som vill göra detta för föreningen genom URnära’s utvecklingsstrategi. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och prövas och beviljas av styrelsen. Styrelsen skall hålla en medlemsförteckning.
URnäras partnerskap ska erbjudas medlemskap.

§8 Medlemsavgifter
Medlem skall betala årlig medlemsavgift till föreningen med belopp som ordinarie föreningsstämma fastställer. Stämman kan besluta om olika avgifter för medlemmar som är privatpersoner och medlemmar som är juridiska personer från offentlig sektor, privat sektor och ideell sektor och även om olika avgifter för dessa tre grupper. Stämman kan också besluta att ingen avgift skall utgå.
Medlemsavgift skall betalas på sätt och vid tidpunkt som styrelsen beslutar.

§9 Uppsägning och utträde ur föreningen
Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen uppsäga sitt medlemskap till styrelsen och avgår då uppsägningen mottagits genast ur föreningen. Medlem som inte betalat sin medlemsav­gift för två på varandra följande räkenskapsår anses ha utträtt ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall då medlemmen avförs ur medlemsförteckningen.

§10 Uteslutning ur föreningen
Medlem som motarbetat föreningens ändamål, verksamhet eller uppenbarligen har skadat föreningens intressen kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Utesluten medlem avgår omgående ur föreningen.