Kallelse 2021

Kallelse

Föreningsstämma leader URnära ideell förening 2021

Mycket vatten har flutit under broarna sedan vi i Umeåregionen sökte leadermedel senast för programperioden 2014-2022. Tyvärr blev vi inte ett prioriterat område den gången och det har varit kännbart för hela vår landsbygd då vi tidigare var väldigt framgångsrika på att söka dessa pengar i våra bygder och våra föreningar. Dessa projekt inom leader URnära ideell förening finns presenterade på www.ideriket.nu.

Nu kommer en ny programperiod där målsättningen är att hela Sverige ska kunna delta och då ska vi vara med!

Vi kommer därför att utöka leader URnära ideell förening till full storlek för att med bredd och underifrånperspektiv skriva ihop en strategi som vi kommer att lämna in till jordbruksverket under hösten. Vi inom URnära och Umeåregionrådet har redan skickat in en intresseanmälan, där framgår det att Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln, Vännäs och Umeå kommuner än en gång söker gemensamma medel för att stärka våra landsbygder.

Leadermetoden innebär konstruktivt samarbete genom underifrånperspektiv mellan offentlig, privat och offentlig sektor – leaders tre grundpelare.

Vår förhoppning är att så många som möjligt vill och kommer att delta i denna ”resa”. Bifogat finns kallelsen till föreningsstämman den 24 mars 2021. På grund av covid – 19 genomfördes ingen stämma 2020. På stämman den 24 mars kommer vi därför att behandla både 2019 och 2020 års bokslut. För att ytterligare visa att vi börjar en ny period kommer vi att byta namn, förslag ligger i stämmohandlingarna.

Föreningsstämman kommer att genomföras digitalt med Zoom.

 

För att kunna administrera föreningsstämman vill vi att du senast 15 mars mailar ditt deltagande till Göran Sundqvist på mejl goran.sundqvist@tavelsjo.se

Välkommen!

Styrelsen för URnära ideell förening

 

 

Till: Medlemmarna i URnära ideell förening

Kallelse till URnära årsstämma 2021 för verksamhetsåret 2019 och 2020 Tid:  Onsdag 24/3 2021 18.00

Plats:          Digitalt via länk till ZOOM möte

Anmäl ditt deltagande via ditt mejl senast 15/3 till mailto:goran.sundqvist@tavelsjo.se Göran Sundqvist Du kommer att få en länk för att logga in på stämman till din mejladress efter anmälan.

Inledning:

FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR STÄMMAN

1. Val av ordförande vid stämman

2. Anmälan av protokollförare

3. Godkännande av föredragningslistan

4. Godkännande av röstlängd

5. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll och val av rösträknare

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7. A. Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för 2019 verksamhets-/räkenskapsår

7. B Styrelsens verksamhetsberättelse och övriga redovisningshandlingar för 2020 verksamhets-/räkenskapsår

8. A. Revisorernas berättelse 2019

8. B. Revisorernas berättelse 2020

9. A. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2019 verksamhets-/räkenskapsår
9.B.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för 2020 verksamhets-/räkenskapsår

10. A. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2019

10.B. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för 2020

11. Fastställande av medlemsavgifter

12. Bestämmande av arvode och kostnadsersättning till styrelsens ledamöter, ersättare, revisorer och valberedningens ledamöter

13. Val av ordförande i styrelsen, förslag omval fram till extrastämma

14. Val av övriga ledamöter i styrelsen, förslag omval fram till extrastämma

15. Val av revisorer och ersättare (varav en auktoriserad), förslag omval fram till extrastämma

16. Val av ledamöter i valberedningen, förslag att utöka valberedningen inför extrastämman till sex personer, en från varje kommun med alla sektorer representerade, varav en utses till sammankallande

17. Ärenden som styrelsen hänskjuter till stämman

17.A. Ändring av stadgar, namnändring styrelsen förslag ”URnära” blir ”IDÉRIKET leader”

17.B. Strategiskrivning, förslag att en skrivresurs anlitas
17.C. En styrgrupp för strategiskrivningen på sex personer ur LAG utses vid extrastämman en från varje kommun med alla sektorer representerade, varav en utses till sammankallande.
17.D. Extrastämma, förslag datum 2021-04-20 då ordinarie LAG utses

18. Behandling av inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.

19. Övriga frågor

20. Mötets avslutande

Stämmodokument skickas ut till din mejladress efter begäran och kommer att finnas på URnära hemsida.

 

 

Välkomna!

Styrelsen i URnära genom

Christina Lidström                                                            Göran Sundqvist

Ordförande                                                                      Sekreterare