I detta nyhetsbrev kan du läsa om :
Kontaktlista till partnerskapen och karta över anmälda områden

Viktigt med tillräcklig administrativ kapacitet för varje leaderområde
Hur många invånare kan det vara per område?

Geografisk avgränsning och en eller flera fonder

Överlappande områden med flera fonder (flerfondsområden)

Kontaktlista till partnerskapen och karta över anmälda områden

Jordbruksverket har nu sammanställt en kontaktlista över de partnerskap som anmält intresse att bilda område för Lokalt ledd utveckling så att ni kan kontakta varandra vid behov. Listan hittar du under Mer information på sidan Inspiration och stöd.

Vi har också tagit fram en karta där varje område är inritat högst preliminärt utifrån de intresseanmälningar som kommit in. Anmälningarna saknar i vissa fall exakta geografiska avgränsningar och vissa områden överlappar varandra. Därför stämmer inte kartan för alla tänkta områden. Ni som skriver strategier bör i första hand reda ut frågor kring ert område mot angränsande eller överlappande områden. Du hittar kartan du under Mer information på sidan Inspiration och stöd.

Viktigt med tillräcklig administrativ kapacitet för varje leaderområde

Det är viktigt att ni först och främst tänker på att bilda funktionella och ändamålsenliga områden. Funktionella områden kan vara områden som har liknande förutsättningar, områden där man kan komplettera varandras utmaningar och möjligheter, områden där ni kan hitta kopplingar genom lokal identitet, vi-känsla och gemensamma styrkor.

Det krävs också att områdena är tillräckligt stora och har tillräcklig kapacitet för att kunna arbeta enligt leadermetoden. Eftersom landsbygdsfonden är den överlägset största fonden i Lokalt ledd utveckling kommer den för de flesta områden utgöra den största delen av budgeten. Det kommer inte att bli möjligt att bilda för små områden eftersom man då inte kommer att ha tillräckligt mycket pengar för kansli och LAG.

Principerna för hur budgeten ska fördelas mellan grupperna inte klar. Vi återkomma om detta senare.

Hur många invånare kan det vara per område?

Det är svårt att svara på hur stora områden som är rimligt utifrån invånarantal. Det beror bland annat på hur många strategier som lämnas in i till den 1 december och hur de olika fonderna fördelar sig per område.

I förra programperioden fanns det ca 3,67 miljoner invånare sammanlagt i alla leaderområden (fiskeområden inte inräknat). Om vi får samma geografiska utbredning över hela landet och räknar med att det bildas cirka 50 områden skulle det innebära ett genomsnittpå ca 73 000 invånare per leaderområde. Om det tillkommer större tätorter genom de andra fonderna så läggs de till.

Geografisk avgränsning och en eller flera fonder

Det viktigt att tänka igenom vilka fonder som ska integreras i en strategi. Beroende vilka frågor och insatsområden som de olika områdena väljer att arbeta med och vilka mål man vill uppnå inom området kan de olika fonderna passa olika bra. Läs mer i Handboken om de olika fonderna och vad de inriktar sig på. Man bör också tänka på att ett område inte heller bör vara för stort eftersom det då kan innebära att det blir svårt att få en identitet och samsyn inom området. Detta måste anpassas efter lokala och regionala förutsättningar.

Om det finns flera partnerskap som vill skriva strategier för samma geografiska område måste partnerskapen kontakta varandra för att så långt det är möjligt få till områden med flera fonder och integrerade strategier. I områden med flera fonder väljs en fond ut som bär de administrativa kostnaderna, som regel blir det landsbygdsfonden.

Landsbygdsfonden gäller inte i städer över 20 000 invånare. För regionalfonden, socialfonden och havs-och fiskerifonden gäller inte den begränsningen enligt de förslag till program som finns för dessa fonder. I strategin för ett område ska det tydligt framgå vilka fonder som gäller i de olika delarna av ett leaderområde.

Det finns många fördelar att bilda områden med flera fonder. Nedan följer några exempel på fördelar med att ha med havs- och fiskerifonden i ett område, men resonemanget gäller förstås även regional- och socialfonden.

  • Havs- och fiskerifonden behöver inte bekosta administrationen och driften av området. Det innebär mer pengar till fiskeprojekt.
  • Det kommer att krävas särskild kompetens inom fisket i LAG. Särskilda fiskeutskott med specifik kompetens kan förbereda fiskeansökningarna som sedan tas upp i LAG.
  • Fiskefrågorna sprids till hela LAG, som får en ökad förståelse och kunskap om dessa frågor.
  • Det ger synergieffekt med satsningar från övriga fonder.

Överlappande områden med flera fonder (flerfondsområden)

Varje leaderområde kan bara ha ett LAG och en strategi. Men områdena kan överlappa varandra så länge de inte överlappar med samma fonder. Särskilt havs- och fiskerifonden kan av naturliga skäl vara svår att integrera geografiskt med samma område som ett leaderområde med landsbygds, regional- och socialfonden. För havs- och fiskerifonden är dessutom risken för dubbelfinansiering och sammanblandning med andra liknande stöd mindre än för övriga tre fonder.

I ett flerfondsområde med havs- och fiskerifonden kan fiskedelen sträcka sig över en eller flera andra leaderområden som inte har havs- och fiskerifonden i sina strategier. Detta för att kunna hålla ihop fiskefrågorna längs exempelvis en kusträcka och slippa dela upp det bara för att anpassa det till leaderområdenas geografiska avgränsningar. Om det till exempel finns tre leaderområden längs en kuststräcka eller runt en sjö där alla områdena omfattar landsbygds, regional- och socialfonden inom sina geografiska gränser kan ett område (A) även inkludera havs- och fiskerifonden och låta den fonden sträcka sig in i de övriga två områdena (B och C) som inte har fiske i sina strategier, se bild 1PDF. Då blir område A ansvarig för havs- och fiskerifondens del även i övriga leaderområden. Detta ska beskrivas tydligt i strategierna där alla berörda leaderområden beskriver hur de ska samarbeta för att skapa synergier.

Fördelar med en sådan modell är:

  • Vi slipper att få många områden med endast havs- och fiskerifonden.
  • Samordning av havs- och fiskerifonden samlas i ett LAG och i ett kansli i område A, vilket leder till effektivare administration.
  • Vi får synergieffekter och kopplingar mellan fondernas insatser, jämfört med om det skulle vara ytterligare ett område med enbart havs- och fiskerifonden.

    SJV 140619