Regeringen har idag fattat beslut om en strategi för användningen av Sveriges medel från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna för de kommande sju åren, 2014-2020, partnerskapsöverenskommelsen. Sammantaget handlar det om 65 miljarder kronor (Regionalfonden 16 mdr, Socialfonden 13 mdr, Landsbygdsprogrammet 36 mdr) för satsningar som har som främsta syfte att bidra till att uppnå EU2020-målen och stärka EU:s och Sveriges konkurrenskraft.

Partnerskapsöverenskommelsen

– Vi lägger nu mer fokus på jobb och företag än tidigare. Dessutom femdubblar vi satsningarna på förnybar energi. Mer pengar satsas på innovation för att jobben ska bli fler och för att mer miljöteknik ska komma ut på marknaden, säger Annie Lööf.
– Vi ska ha en smart, hållbar och inkluderande arbetsmarknad där jobben fortsätter växa fram och komma fler till del, säger Elisabeth Svantesson.

Partnerskapsöverenskommelsen omfattar både Landsbygdsprogrammet, Regionalfondsprogrammen, Socialfondsprogrammet och Havs- och fiskeriprogrammet.

Sveriges prioriteringar är:

  • Främja konkurrenskraft, kunskap och innovation.
  • Hållbart och effektivt nyttjande av resurser för en hållbar tillväx.
  • Öka sysselsättningen, främja anställbarhet och förbättra tillgängligheten till arbetsmarknaden.

En målsättning med partnerskapsöverenskommelsen är att öka samordningen och synergierna mellan de olika fonderna för att få ett sammantaget bättre utfall av insatserna och att underlätta för de som ska genomföra projekten.

– En ökad samordning mellan EU:s fonder på både lokal, regional och nationell nivå är välkommet, det gör att vi kan samla resurserna och få större kraft i genomförandet. Jag vill därtill särskilt lyfta fram de stora satsningarna på bredband, service och på landsbygdens företag som görs och som kommer skapa bättre förutsättningar för att bo och verka på landsbygden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson

Partnerskapsöverenskommelsen är en överenskommelse mellan Sverige och EU-kommissionen och kommer nu att överlämnas till EU-kommissionen för godkännande.

Text: Regeringskansliet 2014-04-11