I dag (150312) beslutade regeringen att komplettera förslaget till landsbygdsprogram för perioden 2014-2020. Beslutet omfattar bland annat ersättningsnivåer och villkor för flera stöd och ersättningar i landsbygdsprogrammet. Kompletteringen kommer att överlämnas till EU-kommissionen. Därigenom kan kommissionen slutföra granskningen av det svenska programförslaget som är en förutsättning för att programmet ska kunna godkännas. Kommissionen väntas godkänna det svenska landsbygdsprogrammet under sen vår eller försommar 2015. Detaljerad information om åtgärderna i det nya landsbygdsprogrammet finns på Jordbruksverkets webbplats inom kort.

Det här är landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö och hållbar utveckling är också prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge

  • lönsamma och livskraftiga företag
  • aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur
  • attraktiv landsbygd.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

Programmet styr mot tydliga mål

Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska ännu tydligare än tidigare fokusera på att styra mot målen i programmet som i sin tur ska bidra till att nå det övergripande målet Smart och hållbar tillväxt för alla. Det målet  finns i den gemensamma strategin Europa 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Förutom mål på EU-nivå finns också nationella och regionala mål som programmet också ska bidra till.

Prioriteringar

Landsbygdsprogrammet 2014–2020 består av 6 stycken så kallade prioriteringar, som anger mot vilka mål stöden och ersättningarna ska bidra. Det handlar om miljö och klimat, konkurrenskraft inom jordbruks-, trädgårds- och rennäring samt skogsbruk, utveckling av och nya jobb på landsbygden.

Fokusområden

Till varje prioritering finns tillhörande fokusområden, sammanlagt 18 stycken. Fokusområdena beskriver olika delar av prioriteringarna mer detaljerat. För det svenska landsbygsprogrammet har regeringen valt att använda 15 av 18 fokusområden. De stöd och ersättningar som kommer att gå att söka ska passa in i minst ett av de 15 fokusområdena.

Landsbygdsnätverket

Det svenska landsbygdsnätverket är kopplat till landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling i socialfonden och regionalfonden. I landsbygdsnätverket samlas de aktörer som arbetar med landsbygds- samt havs- och fiskeriutveckling i Sverige. Målet med nätverket är att få fler mer delaktiga i landsbygdsutveckling och genomföra programmen på ett bättre och mer effektivt sätt.

Landsbygdsnätverket skapar mötesplatser. I tematiska arbetsgrupper och på träffar av olika slag kan aktörer dela erfarenheter, knyta kontakter och samverka. Tillsammans kan aktörerna utveckla metoder som sedan kan användas i arbetet med landsbygdsutveckling.

SJV 150312