Service till alla i Umeå regionen

Ja det borde vara en självklarhet! URnära ideell förening har fått projektstöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (Jordbruksverket) via Tillväxtverket.. Vi kommer att genomföra ett pilotprojektet där vi helt enkelt ska genomföra en pilotförstudie för att utveckla lokala servicelösningar runt om i Umeåregionen.

En servicelösning kan vara så mycket mer än bara en lanthandel. Det kan även innebära ett ställe där det finns möjlighet att tanka, fika (och träffa andra människor), hämta sin medicin och spela hos Svenska spel.

Projektets syfte och mål

Syftet med projektet är att genom en pilotförstudie testa metoden för LLU för utveckling av lokala servicelösningar. Projektet avser att genom förstudien bidra till att ge fler möjlighet att i ett underifrånperspektiv påverka sin bygds utveckling och vad som är viktigt för att utveckla ”sin” bygd men även regionen. Att hitta samverkanslösningar mellan ideell, idéburen, privat och offentlig sektor är en förutsättning för hållbar landsbygdsutveckling i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Projektet förväntas resultera i en handlingsplan över vad som behöver göras och av vem. Projektets resultat har ett modellvärde och ska kunna vara applicerbart i enskilda kommuner, regioner men även nationellt. Projektets mål är att gå vidare i en genomförandefas, där nödvändiga insatser som identifierats under projektets gång kan realiseras. Ett ytterligare mål är att sprida resultatet till andra kommuner för att bida till lokal landsbygdsutveckling.
På långsikt är målet att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet. Att skapa förutsättningar för att bo, verka och leva på Umeåregionens landsbygd. Med detta menar vi att personer ska kunna bo kvar eller flytta till landsbygden, att företag ges möjlighet att stanna kvar eller etablera sig samt ge utrikesfödda personer möjlighet att etablera sig på landsbygden.

Aktuellt

Nu är det dags att börja prata med er som finns ute på landsbygden och funderar på lokal service!

—————————–

Länsstyrelsen bedriver ett projekt med stöd från Tillväxtverket – Serviceutveckling i Västerbotten. Du kan här ta del av deras nyhetsbrev och om du vill läsa mer om deras projekt hittar du den informationen här.

—————————–

Sedan den 1 maj så är Lovisa Carneland projektledare för projektet. Under hösten planeras samtal med ideella föreningar och grupperingar att genomföras för att kartlägga vilket behov och vilka möjligheter av service som finns på Umeåregionens landsbygd.

—————————–

Vi håller på att slutföra upphandling av en projektledare och förhoppningsvis så kommer projektet att kunna starta den 1 april!