Service till alla i Umeåregionen

Service till alla i Umeå regionen

Ja det borde vara en självklarhet! URnära ideell förening har fått projektstöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (Jordbruksverket) via Tillväxtverket. URnära har genomfört en förstudie som handlar om vilken typ av service man vill ha på Umeåregionens landsbygd. Här nedan ser ni en kortfattade beskrivning av projektet och sist på sidan kan ni ta del av slutrapporten. Vid frågor om detta maila till info@urnara.se

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genom en pilotförstudie testa leadermetoden för utveckling av lokala servicelösningar. Projektet avser att genom förstudien bidra till att ge fler möjlighet att i ett underifrånperspektiv se möjligheter att påverka sin bygds utveckling och kartlägga vad som är viktigt för att utveckla den egna bygden men även regionen. Att hitta samverkanslösningar mellan ideell, idéburen, privat och offentlig sektor är en förutsättning för hållbar landsbygdsutveckling i ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Projektet förväntas resultera i en handlingsplan över vad som behöver göras och av vem. Projektets resultat har ett modellvärde och ska kunna vara applicerbart i enskilda kommuner, regioner men även nationellt.

Projektets mål är att gå vidare i en genomförandefas där nödvändiga insatser som identifierats under projektets gång kan realiseras. Ett ytterligare mål är att sprida resultatet till andra kommuner för att bidra till lokal landsbygdsutveckling.

På lång sikt är målet att få Umeåregionens landsbygd att blomstra med ett aktivt och konkurrenskraftigt företagande utifrån landsbygdens unika förutsättningar och dess regionala identitet skapa förutsättningar för att bo, verka och leva på Umeåregionens landsbygd. Med detta menar vi att personer ska kunna bo kvar eller flytta till landsbygden, att företag ges möjlighet att stanna kvar eller etablera sig samt att ge utrikesfödda personer möjlighet att bo kvar efter asylprocessen. Att stärka attraktiviteten och att bidra till att urbaniseringstakten avstannar.

 Aktiviteter

Projektet inleddes med en kartläggande fas för att se vad som genomförts i området och vilka eventuella resultat detta har lett till.

Fas två i projektet var att träffa boende och verksamma på Umeåregionens landsbygd. URnära har träffat och samtalat med 11 olika byaföreningar/motsvarande spridda i Umeåregionens kommuner,

Kontakt med Länsstyrelsens projekt ”Processtöd för regional serviceutveckling” har skett löpande som en lärandeprocess och för att se hur vi kan hitta samverkansfunktioner i projektet. URnära har slutligen samtalat med näringslivsutvecklare/liknande i fem av de sex ingående kommunerna för att kartlägga dessa kommuners syn på och behov av service.

 Resultat vid projektets slut

Projektet hade sex frågeställningar att besvara. Under projekttiden blev det tydligt att behovet av att skapa ny service inte var det primära utan det som är viktigast är att bibehålla och utveckla den befintliga service som redan finns. Här finns det inte en given modell för arbetet utan det är viktigt att se vad som fungerar i respektive område och arbeta vidare utifrån dessa unika lokala förutsättningar.

Byagrupperingarna beskriver även att det är viktigt man ser till kommunens helhet och att det ska finnas lika mycket fokus på landsbygden som på tätorten eller staden. Den offentliga servicen på landsbygdens bör förstärkas och eller utvecklas.

Rörande transport och logistiklösningar så är slutsatsen att det är av yttersta vikt att samtliga vägnät underhålls så det inte sker en segregering avseende möjligheterna att bo, verka och leva på landsbygden i Umeåregionen. Beskrivningarna från byagrupperingarna vittnar om att det blir mer och mer sårbart att bo på landsbygden när det gäller vägar men även annan typ av transport så som brist på kollektivtrafik. I transport kan man även lägga in begreppet kommunikation och detta både via bredband och telefoni (mobiltelefoni).

Ingen av byagrupperingarna har föreslagit möjligheten till utnyttjande av digitala handlingslösningar som ett alternativ för utökad kommersiell service.

Lärdomar

Det framkommer ofta i debatten att antalet serviceställen på landsbygden är för få och att lanthandlarna förvinner vilket i sin tur kan leda till en avbefolkning av landsbygdsområden. I detta projekt framkommer istället slutsatsen att man inte vill skapa nya serviceställen utan man vill fokusera på att behålla, stärka och utveckla redan befintliga.

Transport och logistik (även tillgång till bredband och telefoni) är viktiga områden både för boende och för det lokala näringslivet och en förutsättning för ”överlevnad” och fortsatt utveckling.

Kommunernas roll i landsbygdsutveckling är avgörande för framgång. Byagrupperingarna uppger att de vill ha ”en väg in” för att kunna få stöd och hjälp med lokal utveckling.

Utan den ideella sektorn finns ingen landsbygdsutveckling!

Slutrapport

Bilaga slutrapport