Vi tar nu det första historiska steget mot en långsiktig och sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för jobb, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet, skriver Sven-Erik Bucht (S) och Johan Persson (S) som tillsätter en ny utredning.

Sverige är ett är ett bra laS.nd att leva i. Vi har god tillgång till naturresurser, framgångsrika företag och en välutbildad befolkning. Det skapar bra förutsättningar för jobb, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet. Urbaniseringen med inflyttning till städer från gles- och landsbygder har dock varit väldigt stark i vårt land, vilket har förändrat landsbygdernas förutsättningar.Det saknas en långsiktig och sammanhållen politik för landsbygden som på ett tydligt sätt utgår från de utmaningar som finns. Regeringen tillsätter därför en parlamentarisk kommitté som ska lämna förslag till en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Kommitténs uppdrag är historiskt, för det har aldrig tidigare, varken under S-regeringar eller borgerliga regeringar, tagits ett rejält grepp för en samlad politik för landsbygden.Alla partier pratar nu för tiden om landsbygdens utmaningar, vilket är positivt, och samtliga riksdagspartier bjuds in för att delta i arbetet. Det är viktigt att eventuell prestige läggs åt sidan för att vi över partigränser ska kunna skapa en gemensam och långsiktig strategi. Landsbygden förtjänar detta och det måste finnas ett brett politiskt åtagande för ett Sverige som håller ihop.

Utredningen ska ta fram ett kvalificerat underlag som bidrar till regeringens åtgärder för tillväxt, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. Alla delar av landet måste få möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar och människors behov av jobb, välfärd och en god livsmiljö måste tillgodoses.

Följande fem utgångspunkter är viktiga för kommitténs arbete:

1. Sveriges landsbygder behöver och förtjänar en egen och sammanhållen politik. Tillsammans med Sveriges nya jobbagenda som innehåller framtidsinvesteringar, en aktiv politik för fler och växande företag samt satsningar på kompetens och matchning skapar detta förutsättningar för jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

2. Jordbruk och skogsbruk är oerhört viktiga för landsbygden, för miljön, för konsumenter i hela landet samt för svensk ekonomi och kommer att fortsätta ha sin givna och mycket viktiga roll. Dessa näringar samt det starka entreprenörskapet och företagandet i flera andra branscher och sektorer på landsbygden måste stärkas genom att få ännu bättre förutsättningar.

3. Sveriges landsbygder är olika. Utmaningarna och möjligheterna skiljer sig åt mellan tätortsnära landsbygder och glesbygder. Utredningen behöver därför se över hur politiken tydligare bör anpassas och formas utifrån detta faktum.

4. Medborgare på landsbygden måste känna att de är delaktiga i samhällsutvecklingen och deras kraft och engagemang måste tas tillvara. Ibland finns det en frustration och orsakerna kan vara flera. Situationen på arbetsmarknaden och försämrad tillgång till samhällsservice och kommersiell service är några exempel som lyfts fram.

5. Landsbygdens särskilda förutsättningar behöver i större utsträckning beaktas i flera politikområden, frågor och beslut. Beslut som tas i riksdag och regering behöver landbygdssäkras.

En annan angelägen fråga är den statliga närvaron i hela landet. Det är viktigt att de statliga myndigheternas lokalisering kan få en större spridning. Det handlar om att pröva om myndigheter kan lokaliseras utanför storstäderna.

Vi tar nu det första historiska steget mot en långsiktig och sammanhållen politik för Sveriges landsbygder för jobb, hållbar tillväxt och välfärd i hela landet.

Sven-Erik Bucht
Johan Persson

vk.se 150628